Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký công văn gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định, nghiên cứu áp dụng đối với cả các cơ quan nhà nước khác trong hệ thống chính trị, như cơ quan hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cơ quan tư pháp, bảo đảm phù hợp thẩm quyền của Chính phủ và tính đồng bộ của hệ thống văn bản của Chính phủ về quản lý, sử dụng công chức.

Đồng thời, để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ nghiên cứu, bổ sung nội dung trên khi trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Công văn số 3905/VPCP-TCCV ngày 30/5/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan có liên quan rà soát quy định xét nâng ngạch công chức khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách chính sách tiền lương, xếp lương theo vị trí việc làm tại Nghị quyết số 27-NQ/TW; phù hợp với Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi năm 2019) và yêu cầu đổi mới công vụ, công chức theo vị trí việc làm. Trường hợp dự kiến đưa nội dung này lấy ý kiến thành viên Chính phủ, phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo hệ thống quy định hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý; đề xuất phương án phù hợp, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn trong quá trình áp dụng. Đồng thời, bổ sung tại quy định chuyển tiếp việc xử lý để bao quát các trường hợp đã và đang xem xét bổ nhiệm trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, bảo đảm ổn định trong công tác bố trí cán bộ, tránh những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ.

PV

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị (Kế hoạch).


Định kỳ chuyển đổi 8 vị trí công tác trong lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.


Không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (theo Công văn số 3845/VPCP-TCCV ) về việc rà soát, cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng không phù hợp đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã trình và Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Bộ ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.


Quy định mới về thi tuyển công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.Đề xuất