Thứ 3, 21/05/2019, 6:28 GMT+7
Bắc Giang nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật
13:50, 12/03/2019
Tỉnh Bắc Giang đang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn trong năm 2019.
Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Sở Tư pháp) đã khắc phục những vướng mắc trong cấp phiếu lý lịch tư pháp sau khi được theo dõi thi hành pháp luật. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh và lĩnh vực trọng tâm của Sở năm 2019 nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện vướng mắc, khó khăn, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực được theo dõi ở địa phương, từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, tỉnh Bắc Giang tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đối với lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp, tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hòa giải cơ sở và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Trong tháng 3/2019, Sở Tư pháp Bắc Giang còn tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chuẩn bị nội dung triển khai kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo...

Năm 2019, UBND tỉnh Bắc Giang xác định lựa chọn 2 lĩnh vực pháp luật để theo dõi thi hành pháp luật gồm lĩnh vực đất đai về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và lĩnh vực đấu thầu, ngoài ra còn có lĩnh vực do các bộ, ngành Trung ương xác định. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại ngành, địa phương được giao quản lý gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của sở, ngành, địa phương; tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật tại ngành, địa phương và "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các thành viên, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường sự phối hợp với UBND các cấp trong việc tổ chức theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời phản ánh bất cập, hạn chế trong việc tổ chức thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước, việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, công dân để có giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật ở địa phương.

Trong tháng 2/2019, Sở Tư pháp Bắc Giang đã rà soát, tổng hợp danh mục văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ngành và UBND cấp huyện theo tiêu chí về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh Bắc Giang đã cơ bản đảm bảo điều kiện cần thiết để thi hành pháp luật trong từng ngành, lĩnh vực. Việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã được quan tâm; công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực được giao quản lý tại cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản được thực hiện tốt. Bắc Giang kịp thời hướng dẫn việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật; phát hiện bất cập để kiến nghị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bằng pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu nhằm khắc phục tình trạng tuân thủ pháp luật chưa đầy đủ, chưa nghiêm túc của một bộ phận cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền. Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, thực hiện hết trách nhiệm trong triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Việt Hùng
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: