Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Hiện nay, trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, ở đâu cũng có người biết thực hành Ví, Giặm. Ảnh : thegioidisan.vn
Hiện nay, trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, ở đâu cũng có người biết thực hành Ví, Giặm. Ảnh : thegioidisan.vn

Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND hai tỉnh Nghệ AnHà Tĩnh chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương hằng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện việc bảo vệ, phát huy giá trị của di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh ảnh 1Hiện nay, trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, ở đâu cũng có người biết thực hành Ví, Giặm. Ảnh : thegioidisan.vn

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai thực hiện bảo vệ, phát huy giá trị của di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh theo Công ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Bộ chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chương trình bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam, trong đó có dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, theo đúng quy định của pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chính sách về bảo vệ, quản lý và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan xem xét, cân đối, bố trí vốn từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện công tác bảo vệ, phát huy giá trị của di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện việc bảo vệ, phát huy giá trị của di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ tháng 11/2014.

Việc đầu tư bảo vệ và phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế với những di sản được UNESCO vinh danh nói chung đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, thực hành và trao truyền dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong cộng đồng; từng bước phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm