Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam gặp mặt Báo chí đầu xuân Bính Thân 2016

Chủ trì buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, trong năm qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng; kịp thời động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị cho các cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phân tích bối cảnh tình hình năm 2016, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền về quan điểm, tư duy đổi mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó trọng tâm là: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa những tấm gương điển hình tiên tiến trong quân đội; phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… 

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng cũng như hoạt động xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Quang cảnh buổi gặp mặt Báo chí đầu xuân Bính Thân 2016 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, các ý kiến phát biểu đã đánh giá cao kết quả phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan chức năng liên quan; đồng thời trao đổi, đề xuất một số nội dung cần tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng năm 2016. Một số ý kiến đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí; thông tin kịp thời, sinh động về hoạt động của lực lượng vũ trang, nhất là những vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh… 

Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao Bằng khen tặng 25 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và các bộ, ngành, địa phương, đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng năm 2015./. 


 


Đề xuất