Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội
Ông Nguyễn Văn Bình (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Ông Nguyễn Văn Bình (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020  là bước cụ thể hóa định hướng của Đại hội Đảng XI về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội, cũng như Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW vừa để khẳng định các thành quả cần tiếp tục phát huy, vừa nhằm chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời là căn cứ để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW trong thời gian tới. Kết quả sơ kết và những kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị sẽ là bài học quý báu cho việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị các đại biểu sơ kết làm rõ kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020; công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với một số bộ, ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan; phân tích đánh giá đúng về công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW; đánh giá và làm rõ tình hình thực thi chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ sở; rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách trong thời gian tới.
Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Theo ông Đoàn Ngọc Xuân, Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương, giai đoạn 2012 – 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết được ban hành kịp thời; nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết. Công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được tiến hành hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc tuyên truyền, được chú trọng và được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Hệ thống chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục hoàn thiện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật. Số người tham gia bảo hiểm y tế vượt mục tiêu đề ra, đạt tỷ lệ bao phủ 85,6% dân số ở thời điểm cuối năm 2017. Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập như phổ biến, quán triệt Nghị quyết ở một số nơi chưa sâu rộng, còn hình thức, chủ yếu mới chỉ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong hệ thống chính trị mà chưa đến đối tượng đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; một số cấp ủy, chính quyền còn coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ riêng của ngành bảo hiểm xã hội hoặc tuyên giáo…
Ông Trần Đình Liêu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 21 tại hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Ông Trần Đình Liêu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 21 tại hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, qua đó khẳng định Nghị quyết số 21-NQ/TW là chủ trương lớn của Đảng, làm thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành cũng như người dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thay đổi nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động, nhân dân về vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với thực tiễn. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từng bước được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ hưu trí, tử tuất được thiết kế theo hướng tiệm cận với nguyên tắc đóng - hưởng, từng bước hướng đến sự bình đẳng trong thụ hưởng chính sách giữa các nhóm đối tượng; khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập dưới mức trung bình tham gia bảo hiểm y tế; từng bước thực hiện thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về lĩnh vực Bảo hiểm y tế tại hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về lĩnh vực Bảo hiểm y tế tại hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung quyết liệt chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao, đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, đơn vị. Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với một số bộ, ngành và của các cấp Hội, các tổ chức - chính trị xã hội có liên quan; công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW và chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tình hình thực thi chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ sở, bài học kinh nghiệm và các kiến nghị đề xuất có liên quan.
Chu Thanh Vân

Có thể bạn quan tâm