Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc Ơ đu, Nghệ An

Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc Ơ đu, Nghệ An
Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu, tổng kinh phí thực hiện 120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 108 tỷ đồng. Mục tiêu chính là duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc Ơ đu; xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các bản nơi sinh sống tập trung đồng bào dân tộc Ơ đu…

Tuy nhiên, năm 2017, tỉnh không có vốn để thực hiện. Năm 2018 và 2019, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh 28,181 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp để triển khai đề án. Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt chủ trương hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu năm 2019, kinh phí được bố trí là 28,181 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng mới chỉ có nguồn ngân sách Trung ương, còn nguồn ngân sách đối ứng của tỉnh Nghệ An chưa bố trí được.

Do nguồn bố trí vốn của Trung ương và của tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn, nhiều nội dung trong đề án đến nay chưa thể thực hiện. Đây đang là khó khăn cho tỉnh Nghệ An và các ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai đề án. Chính vì vậy, đến nay, cuộc sống của đồng bào dân tộc Ơ đu đang gặp khó khăn. Cơ sở hạ tầng tại vùng đồng bào dân tộc Ơ đu chậm phát triển; nhiều hủ tục lạc hậu xuất hiện…Đơn cử, bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, nơi có khoảng 100 hộ người dân tộc Ơ đu sinh sống có trên 50% số hộ là hộ nghèo.

Trước những khó khăn trong việc bố trí các nguồn vốn thực hiện đề án, tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt một số nội dung đã được bố trí vốn, trong đó có việc hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc Ơ đu./.

        Nguyễn Văn Nhật
TTXVN

Có thể bạn quan tâm