Văn phòng Chính phủ phải đi đầu trong xây dựng Chính phủ kiến tạo

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vui mừng trước những kết quả Văn phòng Chính phủ đạt được trong công tác tham mưu tổng hợp, đã góp phần quan trọng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị.
Ảnh:Thống Nhất-TTXVN

Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh: Những kết quả nổi bật chung của cả nước trong thời gian qua cũng khẳng định công sức, đóng góp quan trọng của Văn phòng Chính phủ. Năm 2016 là năm đầu, năm chuyển giao của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với rất nhiều thành viên Chính phủ mới, do đó, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ cũng hết sức nặng nề.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Bộ máy Nhà nước cần phải liên tục được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt sứ mệnh đưa kinh tế nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững và hội nhập thành công. Trong đó, Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan đi đầu, điển hình, gương mẫu trong thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện chủ đề của năm 2017 "Tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững".

Phó Thủ tướng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ phải hết sức chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến xử lý các đề án, dự án, hồ sơ phiếu trình cụ thể của các bộ, ngành, địa phương và giải quyết kiến nghị của tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp. Văn phòng Chính phủ tham mưu phải đúng, chú trọng phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng ngay trong việc xây dựng pháp luật, chính sách chế độ, chỉ đạo điều hành và xử lý công việc, kiến nghị, đề xuất. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp, sát thực tế; tuân thủ nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục...

Theo Phó Thủ tướng thường trực, trong tất cả các lĩnh vực tham mưu tổng hợp, Văn phòng Chính phủ phải hết sức chú ý không để sơ xuất, bảo đảm chất lượng chính sách, chế độ, pháp luật; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra, trình ban hành các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết, thi hành pháp luật và cơ chế chính sách. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ làm tốt công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phải tiếp tục làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương; góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn lời nói với hành động trong cả hệ thống hành chính.

Trong công tác thông tin truyền thông, Văn phòng Chính phủ đặc biệt chú trọng đưa tinh thần chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước, nhất là tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, thông tin báo chí, dư luận và tiếp nhận phản hồi từ người dân, doanh nghiệp để kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý phù hợp; tiếp nhận, trả lời kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp; đôn đốc, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Văn phòng Chính phủ tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, phương tiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin truyền thông; chủ động cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác hậu cần, Văn phòng Chính phủ bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, trong đó phải lưu ý bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là tuyệt đối an toàn, an ninh. Văn phòng Chính phủ phải nêu gương trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí trong công tác quản lý tài chính nội bộ, phải bảo đảm quản lý tài sản, tài chính chặt chẽ, thực hiện nghiêm các chế độ quy định.


Đề xuất