Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã báo cáo với đồng chí Võ Văn Thưởng về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với

Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03- KH/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

​Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình 

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Hòa Bình kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành tài liệu và hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp giai đoạn 2016- 2020; đề nghị ban hành Hướng dẫn về quy định tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện đạt tiêu chuẩn chung trong toàn quốc... 

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đảng bộ tỉnh Hòa Bình sớm xây dựng 9 Chương trình hành động và có 12 đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 01 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tỉnh Hòa Bình cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ thực hiện phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất./. Đề xuất