Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân

Thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ phát động thi đua. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ phát động thi đua.
Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Trong những năm qua, nhất là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển, phát huy vai trò kinh tế tư nhân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, hoạt động đa dạng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và các vùng, miền, tham gia tích cực trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh; tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã từng bước nâng cao uy tín, chất lượng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp, cạnh tranh với sản phẩm, dịch vụ nước ngoài; tham gia có hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Tới dự Lễ phát động thi đua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng; tổ chức, bộ máy từng bước được kiện toàn; đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương định hướng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước và địa phương; kịp thời cổ vũ, biểu dương, vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp thiết thực vào các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, lễ phát động thi đua “Chương trình doanh nhân đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước; có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu quả, thực sự là “người lính trên mặt trận kinh tế”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tận dụng những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, tích cực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực quản trị và kinh doanh; chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phấn đấu có nhiều thương hiệu sản phẩm và dịch vụ Việt Nam mang tầm quốc tế, góp phần chấn hưng đất nước và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, đổi mới, sáng tạo và hiện đại đến với bạn bè quốc tế. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khai trương Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khai trương Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương nhất quán trong phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong phát triển kinh tế tư nhân, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần doanh nhân đổi mới, sáng tạo, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đội ngũ doanh nhân với các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân tư nhân nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đức Dũng - Thanh Vân

Có thể bạn quan tâm