Thông báo về kỳ họp thứ 2 và 3 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận và thông qua: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình công tác toàn khóa và năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét kết luận một số vụ việc theo thẩm quyền.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: TTXVN 

1. Theo Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình hành động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định: Tiếp tục xác định kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tổ chức đảng ở các cơ quan nhà nước, đơn vị kinh tế và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra đối với hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, trước hết là ban thường vụ, các tổ chức đảng giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước các cấp; kiểm tra, giám sát cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý, trước hết là người đứng đầu theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Nâng cao hiệu lực chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới và sự phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2- Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng.

3- Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng: 

Đối với 5 đảng viên có khiếu nại, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật "khiển trách" đối với hai trường hợp; quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật "khai trừ ra khỏi Đảng" đối với hai trường hợp; giảm hình thức kỷ luật từ "khai trừ ra khỏi Đảng" xuống hình thức kỷ luật "cảnh cáo" đối với một trường hợp.

|4- Về việc tham gia ý kiến với các Đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ban Bí thư, Bộ Chính trị: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư giữ nguyên hình thức kỷ luật “cảnh cáo” đối với một trường hợp; đề nghị Bộ Chính trị giữ nguyên hình thức kỷ luật "khai trừ ra khỏi Đảng" đối với một trường hợp./. Đề xuất