Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015, ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Sau 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, triển khai nhiều nội dung đạt kết quả tốt và có tác dụng tích cực thúc đẩy hoạt động chung của các địa phương vùng miền núi, dân tộc. Trọng tâm của công tác phối hợp là tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; đề xuất các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các giải pháp thực hiện; công tác vận động quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, từ đó tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về công tác dân tộc. Công tác tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của các địa phương đã có chuyển biến tích cực và có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các chương trình, dự án của Chính phủ được tích cực triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, giữ vững lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước. 

Ký kết Chương trình phối hợp công tác (giai đoạn 2016 - 2020) giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Ký kết Chương trình phối hợp công tác (giai đoạn 2016 - 2020) giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Các địa phương đã phát huy tinh thần phối hợp, đoàn kết, gắn bó, tham mưu có hiệu quả việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương, góp phần củng cố hệ thống chính trị, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, làm cho bộ mặt nông thôn miền núi có sự phát triển tích cực; khẳng định tính đúng đắn của Đảng trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. 

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hai cơ quan triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận, dân tộc, đặc biệt là công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 49- CT/TW của Ban Bí thư về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tình hình mới. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận cho Lãnh đạo Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận cho Lãnh đạo Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc phối hợp tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đào tạo đội ngũ trí thức là con em người dân tộc thiểu số, xây dựng lực lượng cốt cán và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người cao tuổi, người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Hai cơ quan phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Hai bên phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trinh, trật tự an toàn xã hội trên quê hương mình, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá đất nước. Hai bên thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, kịp thời tham gia giải quyết các vụ việc phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc tăng cường trao đổi thông tin về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, nhất là tại các địa phương; phối hợp trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình công tác dân tộc, dân vận, tôn giáo và công tác xây dựng hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng sự phối hợp công tác sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm của hai cơ quan thực hiện chức năng nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, qua đó tạo thành sức mạnh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc. Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan cần quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và những vấn đề trong quá trình phát triển liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. 

Nêu những thách thức đối với đồng bào dân tộc, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đồng bào dân tộc là ưu tiên chiến lược trong chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; cần tập trung nghiên cứu đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách gần gũi, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, huy động các nguồn lực tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số, nhất là ở các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; ưu tiên chăm lo giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ người tiêu biểu có uy tín; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở các cấp, chống kỳ thị dân tộc, nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Tại hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc tặng các cán bộ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp công tác dân vận của Đảng, xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Hương Thủy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm