Mặt trận Tổ quốc cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tổ chức thành viên và thành phố Cần Thơ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung
với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Hội nghị này tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2016, thông qua Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị sẽ tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... Những nội dung của Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác Mặt trận trong năm 2017 và những năm tiếp theo, với quyết tâm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, góp phần tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. 

Năm 2016, thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và những chủ trương đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, công tác mặt trận đã được triển khai sâu rộng, toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam đã góp phần phát huy sức mạnh, tạo sự gắn kết tốt hơn giữa công tác thông tin, tuyên truyền Ủy ban MTTQ Việt Nam với công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức thành viên và của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Công tác thăm hỏi, chăm lo và nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng , biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài được đẩy mạnh, qua đó kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực với Đảng, Nhà nước. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức ngày càng thiết thực, nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong mỗi cộng đồng dân cư. 

MTTQ các cấp đã triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” , phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” ... MTTQ các cấp đã có nhiều cách làm phong phú, thiết thực góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội chăm lo cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội. Năm 2016, Quỹ “ Vì người nghèo ” cả nước tiếp nhận trên 1.202 tỷ đồng; các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp ở các địa phương là 3.461 tỷ đồng. Các địa phương đã xây dựng và sửa chữa 42.949 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; giúp đỡ hàng trăm nghìn hộ nghèo, người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; khám, chữa bệnh... Các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, rủi ro; các hoạt động nhân đạo từ thiện giúp đỡ người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được triển khai tích cực, kịp thời… 

MTTQ các cấp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các chương trình giám sát và hoạt động phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đi vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, được chính quyền, nhân dân ghi nhận và ủng hộ. 

Năm 2017 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được; cảm ơn các tầng lớp nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước. 

Cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp công tác mặt trận năm 2017 như đã nêu trong Báo cáo của Đoàn Chủ tịch MTTQ, Tổng Bí thư nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Tổng Bí thư chỉ rõ: MTTQ là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân, cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, không ngừng tăng cường khối liên minh giữa công nhân - nông dân - trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân; nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung. Mặt trận cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tổng Bí thư chỉ rõ MTTQ cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả nhiệm vụ trung tâm: Phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục làm tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình, đồng thời nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, tham gia xóa đói, giảm nghèo, chăm lo cho người có công với nước, làm việc thiện, giúp đỡ những hộ nghèo, những gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau nâng cao chất lượng cuộc sống. MTTQ cần phát huy vai trò vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, tạo thêm nguồn lực đầu tư cho các công trình xây dựng, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chủ trương tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. 

Phát huy vai trò giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền 

Tổng Bí thư mong rằng, MTTQ tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân. 
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hóa; đáp ứng đúng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân, giải quyết những vấn đề thiết thực, sát sườn của dân; đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, giám sát, bảo vệ Đảng và Nhà nước; tham gia quản lý xã hội, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức; đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và cơ quan các tổ chức thành viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, thấy hết trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, để từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả; không chỉ cam kết mà phải có hành động cụ thể, thực tế trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống suy thoái, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng thời, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phải phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận; xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; phát huy vai trò tích cực tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch... 

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận, bảo đảm các điều kiện cơ bản, cần thiết để Mặt trận triển khai thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời mong muốn nhận được nhiều hơn những ý kiến đề xuất, góp ý xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam để Đảng tiếp thu và hoàn thiện chủ trương, đường lối lãnh đạo của mình. 

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Đinh Dậu 2017, Tổng Bí thư gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên; chúc đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Tại Hội nghị này, MTTQ Việt Nam tiến hành bổ sung nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; công bố quyết định và tổ chức trao các danh hiệu khen thưởng.


Đề xuất