Kiên Giang; Huyện Tân Hiệp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản

                                                                     

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Tân Hiệp trình bày báo cáo tình hình công tác xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2015 và một số kiến nghị của huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá cao những kết quả đạt được và sự nổ lực, cố gắng của địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả giá trị khối lượng hoàn thành 8 tháng đạt 65,4 tỉ đồng, bằng 62% kế hoạch và giá trị giải ngân 47,7 tỉ đồng, đạt 46%. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm so với kế hoạch, nhất là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; một số công trình giao thông vẫn chưa hoàn thành hồ sơ để tổ chức đấu thầu, tiến độ thực hiện giao thông nông thôn còn chậm; trong lãnh đạo chưa phân công trách nhiệm rõ ràng, còn chồng chéo. Do đó, trong thời gian tới huyện cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó chú ý đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt còn thấp so với kế hoạch, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng đồng chí để chỉ đạo thực hiện đạt kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đi đôi với củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý điều hành của Ban Quản lý dự án của huyện, trong phân cấp cần chú ý vào năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện của từng xã để đảm bảo phát huy được hiệu quả; lãnh đạo tổ chức tốt việc đấu thầu các công trình: Giao thông, trường học đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, gắn với tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Đề xuất