Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29

Trong phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đất nước ta đã bước vào giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa chiến lược, bản lề trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. N hiệm vụ của công tác đối ngoại cũng nặng nề hơn với yêu cầu cao hơn nhằm thực hiện thắng lợi đồng thời các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ lần thứ XII đã đề ra là: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh:Trí Dũng- TTXVN
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh:Trí Dũng- TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 là dịp kiểm điểm công tác đối ngoại, đánh giá những việc làm được, những việc cần làm tốt hơn trong 5 năm qua theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI cũng như hơn 2 năm triển khai Chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, rút ra kinh nghiệm, trên cơ sở đó tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại đã được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận cách thức triển khai công tác đối ngoại trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; kiến nghị những biện pháp hữu hiệu; đổi mới và sáng tạo hơn trong việc sử dụng các công cụ đối ngoại, hướng tới kết quả cụ thể trong bối cảnh tiếp tục hội nhập sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, củng cố vị trí của Việt Nam trong chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 tiếp tục làm việc đến ngày 26/8/2016.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm