Công bố tập 55 đến 59 của bộ sách Văn kiện Đảng toàn tập

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Theo Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật Hoàng Phong Hà, ngày 1/11/2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 208-QĐ/TW về việc thành lập Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng toàn tập (1996-2010) do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo Văn kiện Đảng toàn tập do đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng ban.
 
5 tập Văn kiện Đảng toàn tập được thực hiện theo quy trình hết sức công phu, nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu xây dựng bản thảo, biên tập và in ấn. Nội dung và hình thức các tập văn kiện đáp ứng các yêu cầu chính xác, khách quan, tương đối đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và bảo đảm tính khoa học, tính chính trị, trung thành với bản gốc. 5 tập Văn kiện phản ánh khá đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong những năm 1996-2000 (từ tập 55 đến 59, tương ứng với thời gian từ năm 1996 đến năm 2000). Trong giai đoạn này, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tình hình đất nước đã có nhiều chuyển biến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thông qua nội dung 5 tập sách có thể thấy rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trong thời kỳ này.
 
10 tập văn kiện của Đảng toàn tập từ năm 2001 đến năm 2010 đã được triển khai nội dung. Dự kiến, trước Đại hội XII của Đảng, 10 tập sách quan trọng này sẽ được xuất bản. Tiếp theo 54 tập Văn kiện Đảng toàn tập đã được hoàn thành vào năm 2007, 15 tập Văn kiện Đảng toàn tập giai đoạn 1996 – 2010 được xuất bản lần này tập hợp tương đối đầy đủ, có hệ thống các văn kiện của Đảng nhằm góp phần phản ánh khách quan quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, tiếp tục góp phần làm sáng rõ vai trò của Đảng trong lịch sử cách mạng của dân tộc. Bộ sách cũng cung cấp những tư liệu lịch sử xác thực và có hệ thống cho công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; nghiên cứu xây dựng, phát triển đường lối của Đảng; nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; giúp cho các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức Đảng có điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu, nắm vững, quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Các tập Văn kiện Đảng toàn tập được xuất bản lần này sẽ là món quà quý, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng./.

Đề xuất