Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc với Kho bạc Nhà nước

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng và toàn ngành tài chính nói chung đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Phòng truyền thống của Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đặc biệt, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã có đóng góp công sức rất lớn cùng với toàn ngành tài chính trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu cho ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức quản lý, kiểm soát chi tiêu của ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững được kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách. Kho bạc Nhà nước đã làm tốt nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển bằng việc phát hành tín phiếu, trái phiếu chính phủ, điều đó có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nền kinh tế, phục vụ các mục tiêu quan trọng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các phòng thông tin của Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc cân đối thu - chi, giảm bội chi, vấn đề an toàn nợ công là hết sức quan trọng đối với ngành tài chính nói chung, Kho bạc Nhà nước nói riêng và của đất nước. Để thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, nhiệm vụ to lớn của hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng như ngành tài chính trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện đúng định hướng trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, tầm nhìn 2040 đã đề ra; tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội trong quản lý, điều hành tài chính ngân sách và chính sách tài khóa; huy động tối đa các nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển đất nước. 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu bút vào Sổ vàng truyền thống của Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

 


Đề xuất