Yên Bái sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã

Theo đó, huyện Văn Yên sẽ sáp nhập xã Yên Hưng với xã Yên Thái thành xã Yên Thái, xã Hoàng Thắng với xã Xuân Ái thành xã Xuân Ái; huyện Yên Bình sáp nhập xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân thành xã Cảm Nhân, xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh thành xã Phú Thịnh; huyện Trấn Yên sáp nhập xã Minh Tiến với xã Y Can thành xã Y Can; thành phố Yên Bái sáp nhập xã Văn Phú vào xã Văn Tiến thành xã Văn Tiến, xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên thành xã Giới Phiên.

Ngoài ra, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện điều chỉnh nguyên trạng 6 xã, 1 thị trấn thuộc huyện Văn Chấn (các xã: Thanh Lương, Thạch Lương, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Sơn A, Phù Nham và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ) để mở rộng thị xã Nghĩa Lộ và thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Ông Đinh Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái cho biết: Tỉnh Yên Bái có nhiều đơn vị hành chính cấp xã quy mô nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt và khó khăn; công tác lập quy hoạch, quy hoạch dài hạn, kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng, nguồn lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội bị phân tán; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền nhất là cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái là hết sức cần thiết nhằm tổ chức hợp lý hơn đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, đảm bảo việc hoàn thiện thể chế đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, góp phần phát huy nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã thành lập nhiều Tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong tỉnh thực hiện quy trình, trình tự theo quy định của Trung ương. Đến nay, các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên, thành phố Yên Bái đã tiến hành xong việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về chủ trương sáp nhập các xã, thị trấn liên quan với tỷ lệ cử tri đồng thuận trung bình đạt trên 90%. Trên cơ sở ý kiến cử tri các xã, huyện có liên quan đã tiến hành xong việc thông qua Hội đồng nhân dân với tỷ lệ tán thành rất cao trung bình trên 95%.

Bên cạnh việc thực hiện quy trình lấy ý kiến cử tri về chủ trương sáp nhập các xã, thị trấn, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp cùng các cấp ngành, địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp…; đồng thời tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nội dung phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện kế hoạch./.
Việt Dũng
 

Đề xuất