Yên Bái nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Ảnh: yenbai.gov.vn

Theo đó, trong năm 2019, Yên Bái phấn đấu xây dựng 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Việt Thành, Báo Đáp, Đào Thịnh, Tân Đồng (huyện Trấn Yên); Đại Minh, Mông Sơn (huyện Yên Bình); Tuy Lộc, Minh Bảo (thành phố Yên Bái); Đại Phác (huyện Văn Yên); Thượng Bằng La (huyện Văn Chấn) và xã Vĩnh Lạc (huyện Lục Yên). Trong đó, chọn 5 xã: Việt Thành, Đại Phác, Đại Minh, Thượng Bằng La và Vĩnh Lạc là xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Cũng theo ông Trường, để hoàn thành mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các huyện, thị xã trực thuộc, các sở, ban ngành tập trung duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 48 xã hiện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, các địa phương rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động, khó duy trì như cơ sở hạ tầng giao thông, thu nhập bình quân đầu người, môi trường, cơ sở vật chất giáo dục… để có biện pháp xử lý nhằm duy trì và nâng cao chất lượng của các tiêu chí này. Cùng với đó, việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân phải luôn được chú trọng quan tâm. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đối với 22 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái yêu cầu các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc cần  rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng xã; cân đối, huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí đảm bảo hoàn thành trong năm 2019. Đồng thời, tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn xã; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn; xây dựng các mô hình hợp tác theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân; xây dựng các tuyến đường được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường và có cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Đến thời điểm này, 11 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đang tập trung duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới, đảm bảo hết năm 2019 sẽ hoàn thành các mụa tiêu đề ra. Trong số 22 xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay, 2 xã đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh xét duyệt, các xã còn lại đều đạt từ 14/19 tiêu chí trở lên./.
Đức Tưởng
 

Đề xuất