Yên Bái đảm bảo quyền về an sinh xã hội cho người dân

Hỗ trợ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào thứ 7, chủ nhật tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ảnh: dangcongsan.vn
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể chính trị trong tỉnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp với ngành Bưu điện mở 43 hội nghị khách hàng tại các điểm thu để tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội đã vận động được 742/1.235 dự Hội nghị người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mở hội nghị tuyên truyền đến hội viên phụ nữ cơ sở nắm được chính sách hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh giao nhiệm vụ cho mỗi công chức, viên chức, nhân viên thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh phải là một tuyên truyền viên tích cực. Đơn vị phấn đấu đến hết tháng 12/2018, mỗi công chức, viên chức, nhân viên vận động tối thiểu được một người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện... Phong trào thi đua vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có sức lan tỏa rộng đến 306 nhân viên đang làm việc tại 86 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống xã, phường, thị trấn ở 243 điểm thu trên địa bàn tỉnh.

Tính đến hết tháng 11/2018, toàn tỉnh Yên Bái có 56.366 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó 3.044 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 5,4% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, 42.252 người đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 787.370 người tham gia bảo hiểm y tế (bao gồm cả đối tượng thân nhân quân đội), đạt tỷ lệ bao phủ 96% dân số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Yên Bái còn nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng. Bởi lẽ, Yên Bái là tỉnh miền núi, kinh tế - xã hội phát triển chậm, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp. Các doanh nghiệp trên địa bàn làm ăn không hiệu quả, nhiều doanh nghiệp phá sản… Do vậy, ảnh hưởng đến công tác thu, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động, nhất là việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết, theo quy định hiện hành, Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí đóng đối với người thuộc hộ nghèo, 25% với người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với những đối tượng còn lại khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo ông, mức hỗ trợ này vẫn còn thấp bởi Yên Bái là tỉnh miền núi, thu nhập của người dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, người dân không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 95% và bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,46%, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc đóng bảo hiểm tại đơn vị sử dụng lao động, đảm bảo kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục phối hợp với ngành Y tế, Bưu điện, cơ quan truyền thông trong tỉnh tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội tới tận thôn, bản, từng người dân nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đinh Thùy
Đề xuất