Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Ngày 16/7, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Hoàng Ngọc Lâm cho biết, thực hiện Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 6/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật của bộ trong giai đoạn 2019 - 2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã lập Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở.

Thực hiện trình tự xây dựng thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở, ngày 9/4/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi văn bản số 1954/BTNMT-ĐĐBĐVN kèm theo dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để xin ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ngày 3/4/2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã có văn bản số 276/ĐĐBĐVN-CSQL về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở gửi Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và 11 đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm cho biết: Việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở sẽ giúp cho việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu dễ dàng giữa các cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân, tăng hiệu quả sử dụng và giá trị sử dụng dữ liệu, góp phần tăng hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũ ban hành từ năm 2012 nên việc sắp xếp, tổ chức, mô tả định nghĩa các đối tượng địa lý chưa được khoa học, chưa đầy đủ và mâu thuẫn với các bộ, ngành khác có liên quan, những vướng mắc này đã được giải quyết trong bản sửa đổi lần này. Các tiêu chí kỹ thuật mới được sửa đổi, bổ sung sẽ đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về cách hiểu, cách định nghĩa đối tượng địa lý dẫn đến việc thuận lợi trong việc chia sẻ và dùng chung dữ liệu, khai thác hiệu quả hơn cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

Tính đến ngày 12/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 44 văn bản ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài bộ, ý kiến góp ý của các tỉnh. Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Tổ soạn thảo đã nghiêm túc rà soát, chỉnh sửa nội dung dự thảo theo các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ thẩm tra Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo đúng quy định.

Ngày 6/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi công văn số 3627/BTNMT-KHCN đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị thẩm định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở trên hệ thống hồ sơ công việc. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cũng đã gửi trực tiếp 1 Bộ hồ sơ Dự thảo Quy chuẩn bản in trên giấy sang Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để thuận tiện cho việc thẩm định.

Sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý sẽ tiếp thu và trình lên Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở trong tháng 8 theo đúng kế hoạch.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong thoát nước, chống ngập

Ngày 12/01/2017, tại cuộc họp về việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý hệ thống thoát nước, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố phải thay đổi tư duy trong công tác chống ngập, phải tiến hành ngay từ mùa khô, chấm dứt tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.Đề xuất