Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch hành động, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, văn bản pháp luật và tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện để tiếp tục hiện thực hóa Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Kết luận số 97-KL/TW và Kết luận số 54-KL/TW.

Cùng với đó, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp; tiếp tục đầu tư phát triển nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Kế hoạch nêu rõ việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; đổi mới và nâng cấp chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, sinh thái nông thôn; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực đa dạng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp tình hình, định kỳ hàng năm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2020.
Nguyễn Thu Phương B
 

Đề xuất