Xây dựng Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020

Toàn cảnh Hội thảo. (Nguồn ảnh: ubdt.gov.vn)

Mới đây, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020”. Thừa ủy quyền lãnh đạo UBDT, đồng chí Nguyễn Sỹ Tá, Phó Vụ trưởng - Hàm Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì Hội thảo.
Tham dự hội thảo có đại diện một số Bộ, ngành; một số tổ chức Quốc tế tại Việt Nam; các chuyên gia tham vấn chính sách, Tổ biên tập xây dựng chương trình; Lãnh đạo và công chức Vụ Chính sách Dân tộc UBDT.
Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống và sản xuất, từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện sống cho hộ nghèo vùng DTTS, góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch về khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc, miền núi và các vùng khác trong cả nước. Chương trình tập trung vào 3 hợp phần chính: hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng khó khăn và hỗ trợ tín dụng...
 


Đề xuất