Xây dựng chính sách hỗ trợ xã, vùng An toàn khu cách mạng

Đoàn khảo sát xã An toàn khu của Bộ Nội vụ chủ trì buổi làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Ảnh : travinh.gov

Thông báo kết luận nêu rõ, trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan đều thống nhất không ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ" mà chỉ ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần nhằm tri ân đồng bào các dân tộc các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Nâng mức sống cả về vật chất, tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống trong các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của cả nước nói chung và của từng địa phương nói riêng. Bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục, phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu An toàn khu cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến muôn đời sau.

Tiếp tục đánh giá tình hình thực hiện các chính sách hiện nay, đề xuất bổ sung các chính sách mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực, kịp thời, đồng bộ của các chính sách đang áp dụng hiện nay; khắc phục triệt để các hạn chế, bất cập, làm cho các chính sách thực sự là công cụ hữu hiệu đi vào cuộc sống của nhân dân các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; bảo tồn, tôn tạo phát huy các giá trị lịch sử An toàn khu cách mạng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với tinh thần giao các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia xây dựng, hỗ trợ, ủng hộ... xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện việc công nhận các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng nhằm kịp thời ghi nhận công lao của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng; hoàn thiện các chính sách đang triển khai phù hợp với điều kiện hiện nay theo hướng ưu tiên cho các xã An toàn khu cách mạng là đối tượng có điều kiện khó khăn về kinh tế - xã hội.

Các bộ, ngành tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, các dự án có tính lan tỏa, các dự án ở vùng trung tâm An toàn khu; bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng như hang động, hầm hào, công sự, trạm kỹ thuật, xưởng công binh; phục dụng các di tích lịch sử của quân đội nhân dân tại các căn cứ An toàn khu cách mạng nhằm thu hút phát triển du lịch, tạo điều kiện tăng nguồn thu từ du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương, truyền thống cách mạng của chiến khu An toàn khu cách mạng.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để nhân dân và các nhà đầu tư tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư, xã hội hóa đầu tư cho các xã An toàn khu cách mạng, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng An toàn khu cách mạng.
 
Phan Thu Phương

Đề xuất