Vùng đồng bằng sông Cửu Long: Phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,5% trong năm 2015

Để thực hiện mục tiêu trên, các tỉnh, thành phố trong vùng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, xem công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình giảm nghèo gắn với ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người nghèo, hộ nghèo tự vươn lên phấn đấu thoát nghèo, nhằm đảm bảo các hộ nghèo thực sự thoát nghèo một cách bền vững, chống tái nghèo; nhân rộng các mô hình, điển hình làm tốt về giảm nghèo. Chủ động lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các chương trình, đề án khác, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo hiệu quả. 

Được mùa vụ lúa hè thu ở Kiên Giang. Ảnh: Lê Sen- TTXVN


Năm 2014, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong vùng thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách giúp hộ nghèo như cho vay tín dụng ưu đãi, hướng dẫn cách làm ăn và khuyến nông lâm ngư, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo...Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho các tỉnh trong vùng trên 302 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư là 244 tỷ đồng và vốn sự nghiệp là 58 tỷ đồng. Các địa phương trong vùng cũng đã huy động nguồn lực từ cộng đồng, xã hội ủng hộ người nghèo, hỗ trợ phương tiện, công cụ sản xuất giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập; triển khai các hoạt động hỗ trợ tạo sinh kế cho người nghèo như dạy nghề cho người nghèo gắn với tạo việc làm, chú trọng đào tạo các nghề truyền thống phù hợp... 
Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm còn khoảng 5,6 đến 5,8%, thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước và nhiều vùng miền khác. Hiện nay, có 9/13 tỉnh, thành trong vùng có tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, một số tỉnh có mức giảm tỷ lệ hộ nghèo cao trong năm 2014 như Sóc Trăng giảm được khoảng 4,5%, Bạc Liêu 4% và Trà Vinh 3%./. 


Đề xuất