Vĩnh Long nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Vinh Long nang cao hieu qua cong tac giam sat, phan bien xa hoi hinh anh 1
Toàn cảnh Đại hội VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Hồng Đào cho biết: Qua 3 năm thực hiện, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng hoạt động về cơ sở, tổ chức được 7 cuộc giám sát về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 8/8 huyện, thị xã, thành phố chủ trì giám sát ít nhất 2 nội dung; 109/109 xã, phường, thị trấn giám sát ít nhất một nội dung; các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát các lĩnh vực liên quan.

Ngoài ra, việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Trong 3 năm, Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát trên 3.300 cuộc, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 1.111 công trình; kết quả phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu sai sót, vi phạm như: Thu chi tài chính không minh bạch, xét cất nhà cho hộ nghèo chưa đúng quy định, thi công công trình không đúng thiết kế, chưa đảm bảo chất lượng…; qua đó kiến nghị chính quyền địa phương xem xét, uốn nắn và xử lý đúng quy định.

Trong công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức 118 cuộc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt việc góp ý, kiến nghị HĐND, UBND xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Đến nay, 8/8 huyện, thị xã, thành phố và 109/109 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã xây dựng hộp thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu những nội dung cơ bản của Quyết định 217 và 218; đồng thời xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Trong quá trình thực hiện, Mặt trận Tổ quốc tỉnh quan tâm, lựa chọn những nội dung thiết thực, xuất phát từ nhu cầu lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân để tổ chức giám sát; đồng thời theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát để việc giám sát đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp việc đặt hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc, phân công cán bộ cụ thể phụ trách quản lý hòm thư và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi việc tiếp thu các ý kiến đóng góp; đề xuất lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đối thoại với nhân dân theo quy định để kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã, phường, thị trấn để phát huy hiệu quả công tác giám sát của nhân dân.

Phạm Minh Tuấn

Đề xuất