Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Tiền Giang

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của Tiền Giang trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng, đặc biệt là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý lãnh đạo tỉnh về công tác quản lý tốt thu chi ngân sách gắn với chống thất thoát, lãng phí trên địa bàn; đồng thời cho ý kiến về các vấn đề thiết thực đối với Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi trọng tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), những kết quả đạt được và tồn tại, vướng mắc cẩn tháo gỡ. 

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Tiền Giang coi trọng công tác quản lý cán bộ chặt chẽ, tránh buông lỏng quản lý. Qua đó phát huy vai trò cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh ngăn chặn hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…; đồng thời đổi mới công tác cán bộ, công tác tổ chức gắn với cải cách hành chính. Đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Tiền Giang với Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và chính sách cán bộ cùng một số vấn đề liên quan. 


Quang cảnh buổi làm việc


Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang báo cáo về tình hình thực hiện công tác tổ chức, xây dựng Đảng; việc chỉ đạo công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình hình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 64- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cầu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như đánh giá việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. 

* Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ huyện Cai Lậy và đảng bộ xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy)./. Đề xuất