Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Hoàng Hải 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết: Năm 2018, bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, sự chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã đoàn kết, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác dân tộc được nâng lên.

Công tác dân tộc năm 2018 tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) thực hiện tốt các chủ tương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm, tham dự, chủ trì, trực tiếp chỉ đạo tại các sự kiện quan trọng về công tác dân tộc; tiếp tục phê duyệt, ban hành nhiều đề án, chính sách liên quan đến vùng DTTS và MN, tập trung nguồn lực thực hiện và có giải pháp chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc kịp thời.

Ủy ban Dân tộc đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện nhiều đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kịp thời triển khai thực hiện các chính sách mới được ban hành; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc; thường xuyên theo dõi và nắm tình hình vùng dân tộc và tích cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc.

Năm 2018, diện mạo vùng dân tộc và miền núi nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới tiếp tục có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, cơ sở hạ tầng vùng DTTS tiếp tục được đầu tư xây dựng; lĩnh vực giáo dục, đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; an ninh trật tự được bảo đảm. Nhờ đó, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước; đồng bào phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải 
 
Về nhiệm vụ năm 2019, Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc. Ngoài ra, Ủy ban Dân tộc sẽ triển khai các công việc sau: Thực hiện rà soát, đánh giá, nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân định miền núi, vùng cao và phân định vùng DTTS, miền núi theo trình độ phát triển; Tiếp tục rà soát, đánh giá, hoàn thiện định hướng xây dựng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030 theo hướng tích hợp chính sách thiết thực, hiệu quả; Tập trung xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan rà soát, cân đối, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc đang có hiệu lực; Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc đã ban hành.Tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức thành công Đại hội DTTS cấp huyện, cấp tỉnh để tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 2; Tích cực triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong vùng DTTS và MN; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư; Tập trung phát triển nguồn nhân lực DTTS;…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Năm 2019, Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đang được thực hiện, tăng cường theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và MN, thiên tai, đói giáp hạt, dịch bệnh, các vùng xung yếu về an ninh trật tự; kịp thời có giải pháp xử lý không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp; tham gia Tiểu ban văn kiện xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phục vụ Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…
         Hoàng Tâm


Đề xuất