Ủy ban Dân tộc tập trung thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tộc (UBDT) đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; chỉ đạo điều hành tập trung, có trọng tâm, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc. Nhiều đề án chính sách được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình  Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn. Đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi  cơ bản ổn định, các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các chính sách dân tộc được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm thực hiện; đồng bào các dân tộc yên tâm phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lật của nhà nước.
 
                                                    Toàn cảnh Hội nghị 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chỉ đạo tại Hội nghị, năm 2017 là năm bản lề triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Để thực hiện tốt công tác dân tộc năm 2017, UBDT cần tập trung, dồn sức thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Tiếp tục triển khai các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; hoàn thiện các đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường quản lý, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; theo dõi, nắm tình hình, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác pháp chế, thanh tra, phòng chống tham nhũng; triển khai công tác phổ biến, giáp dục pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và thu hút đầu tư thực hiện Chương trình 135 và các chính sách khác; tăng cường nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản nhằm cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng chủ trương, đường lối công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện, ban hành  các quy chế, quy định của cơ quan; tiếp tục ký kết và thực hiện một số chương trình phối hợp giữa UBDT với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan…
 
Được hưởng lợi từ các chính sách dân tộc của Nhà nước, bà con đồng bào DTTS yên tâm sản xuất phát triển kinh tế. Ảnh: Hoàng Hà 

Có cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ và các chính sách dân tộc năm 2017, UBDT đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt, sớm bổ sung kinh phí để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đap ứng nhu cầu bức xúc của đồng bào dân tộc thiểu số như: Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề, định canh định cư, tín dụng ưu đãi; Chính sách hỗ trợ các dân tộc thiểu số rất ít người; Chính sách đối với có người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Ủy ban Dân tộc cần được tiếp cận thêm nguồn vốn ODA để tăng nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.  
                                                                                                                                                Hoàng Tâm 

Đề xuất