Tuyên Quang: Xã đặc biệt khó khăn Hùng Lợi phát huy hiệu quả nguồn vốn 135

Từ năm 2011 đến nay, Hùng Lợi đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ưu tiên hơn 7 tỷ đồng từ Chương trình 135, kết hợp với lồng ghép các chương trình như: hỗ trợ đất ở đất sản xuất, nước sinh hoạt, các dự án nông nghiệp và nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới... nên đời sống đồng bào và bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ các cháu học sinh mầm non đi học đúng độ tuổi được nâng cao trên 95%, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm...
 
Cầu treo thôn Làng Phan bắc qua sông Phó Đáy được đầu tư từ nguồn vốn 135 đã giúp bà con đi lại thuận lợi. 

Công trình thủy lợi đã giúp hơn 3 ha ruộng của hơn 100 hộ dân ở thôn Nhùng có thể gieo cấy 2 vụ. 

Anh Lý Văn Trường (dân tộc H'Mông), thôn Nhùng, xã Hùng Lợi đang lấy nước vào ruộng nhà mình.


 

 

Đề xuất