Tuyên Quang: Xã 135 đạt chuẩn nông thôn mới

Hệ thống y tế được kiện toàn tạo điều kiện cho người dân đến khám chữa bệnh. 

Khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Côn Lôn, huyện Na Hang mới đạt 1/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền, nhân dân cùng những cách làm sáng tạo, sau 5 năm Côn Lôn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vùng đất này đã thực sự thay da đổi thịt.

 Những tuyến đường nhựa hóa góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn xã Côn Lôn. 

 Nhà văn hóa thôn 1, xã Côn Lôn, Na Hang được hoàn thành tạo điều kiện cho nhân dân có nơi sinh hoạt. 

 

Cán bộ khuyến nông xã Côn Lôn, Na Hang hướng dẫn trồng ngô vụ đông nâng cao thu nhập.

Hệ thống nhà công vụ được xây dựng mới đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.


 

 

Đề xuất