Tuyên Quang hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho người trồng rừng

Cán bộ kiểm lâm và nhân viên tuần rừng Trạm kiểm lâm xã Sơn Phú, huyện Na Hang (Tuyên Quang) tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Quang Đán – TTXVN

Cùng đó, tỉnh Tuyên Quang phấn đầu từ nay đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành lâm nghiệp đạt trên 4%/năm; năng suất rừng trồng đạt trên 120 m3/ha/chu kỳ.

Chính vì vậy, tỉnh Tuyên Quang đang chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; sản xuất, quản lý chặt chẽ chất lượng cây giống và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trồng rừng sản xuất và thực hiện có hiệu quả quản lý rừng bền vững. 

Ngoài ra, nhằm nâng cao năng suất, giá trị, thu nhập cho người trồng rừng, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao như giống cây keo lai được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô và cây keo tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại cho các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng sản xuất, trong giai đoạn đoạn 2018 – 2021.

Nhằm xây dựng ngành lâm nghiệp phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và mức sống cho người làm nghề rừng góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

Hơn nữa, rừng đặc dụng có diện tích hơn 46.900 ha, chiếm 10,9% diện tích đất lâm nghiệp; rừng phòng hộ có diện tích hơn 121.600 ha, chiếm 8,3%; rừng sản xuất có diện tích hơn 260.560 ha, chiếm 60,8% diện tích đất lâm nghiệp. Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang đã quy hoạch vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến trên địa bàn toàn tỉnh với tổng diện tích hơn 209.400 ha.
         
Vũ Quang Đán

Đề xuất