Tuyển lãnh đạo sẽ thực chất hơn

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trong chương trình “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” trên VTV1, cổng thông tin điện tử Chính phủ, TTXVN và một số cơ quan báo chí khác.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở và cấp phòng do Bộ Nội vụ xây dựng. Tuy nhiên, việc tuyển chọn cũng lưu ý một vài điểm trong quá trình thực hiện đề án.
 
“Nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác cán bộ, Hội nghị Trung ương 9, khóa 10 đã xác định tiếp tục thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Trong đó, khẳng định phải đổi mới cách tuyển chọn cán bộ. Trong thời gian qua, một số bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm, tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện thí điểm chưa được thống nhất trước về các tiêu chí và cách thức thi tuyển còn khác nhau như phạm vi, đối tượng tham gia dự tuyển được mở rộng. Có cơ quan tổ chức, đơn vị không quy định đối tượng tham gia dự tuyển phải nằm trong diện quy hoạch, có những cơ quan, đơn vị lại mở rộng đối tượng tham gia dự tuyển đến các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp”, Bộ trưởng nhận định.
 
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình: Đề án có rất nhiều điểm mới so với quy trình tuyển chọn cán bộ hiện nay. Đặc biệt trong đó đã quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu: Người đứng đầu được giao thẩm quyền đề xuất, giới thiệu nhân sự tham gia dự tuyển và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính về nhân sự này nếu được bổ nhiệm. Thứ hai là phạm vi, đối tượng được mở rộng, không bị giới hạn trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, mà cả cán bộ, công chức, viên chức đã được quy hoạch các chức vụ, chức danh tương đương ở trong từng bộ, từng ngành, từng địa phương, nếu đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thì cũng được tham gia dự tuyển. 
 
Trường hợp những người tham gia dự tuyển không nằm trong diện quy hoạch, phải được cấp ủy đảng có thẩm quyền đồng ý. Thứ ba, bổ sung vào quy trình là người tham gia dự tuyển phải thực hiện một bài thi viết, môn điều kiện; nếu đạt 50 điểm trở lên (thang điểm 100) thì ứng cử viên này tiếp tục được trình bày và bảo vệ chương trình hành động trước khi lấy phiếu tín nhiệm trong hội nghị cán bộ công chức, viên chức của từng cơ quan, từng tổ chức, từng đơn vị. Thứ tư, thay đổi nội dung và kết cấu phiếu tín nhiệm, đảm bảo thực chất của phiếu giới thiệu; gồm hai phần. Phần 1 một số thông tin liên quan đến người tham gia dự tuyển, Phần 2 là phần chính, đánh giá mức độ tín nhiệm của người tham gia dự tuyển thì có 3 nội dung: Phẩm chất, tư cách đạo đức của người tham gia dự tuyển; trình độ thể hiện sự am hiểu về ngành lĩnh vực mà mình tham gia dự tuyển; năng lực thể hiện nói được, viết được, làm được”. Ba nội dung này được thể hiện, đánh giá qua mức độ là đạt, không đạt.
 
Bộ trưởng cho biết: Theo tinh thần cơ bản của Đề án được Bộ Chính trị thông qua, phạm vi áp dụng thí điểm tập trung vào khoảng 1/3 bộ, ban ngành Trung ương và 1/3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian thực hiện thí điểm từ quý 3/2015 này và đến quý 3/2018 kết thúc thời gian thí điểm.
 
“Khi đề án được triển khai cụ thể, các bộ, ban, ngành, địa phương được chọn triển khai thí điểm phải xây dựng đề án về tổ chức thí điểm một số chức danh, chức vụ theo thẩm quyền từng bộ, ngành, địa phương trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến, trên cơ sở đó tiến hành thực hiện đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở, cấp phòng”, Bộ trưởng khẳng định.


Đề xuất