Tượng Thần Visnu và Nữ thần Laksmi được công nhận bảo vật quốc gia

Tượng Thần Visnu

Tượng Thần Visnu làm bằng chất liệu sa thạch, chiều rộng 28 cm, chiều cao 64 cm, nặng 8,6 kg, được phát hiện tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Gò Tháp ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Tượng Nữ thần Laksmi làm bằng chất liệu sa thạch, chiều rộng 23 cm, chiều cao 92 cm, nặng 21 kg, do người dân đào đất phát hiện tại Gò Rượu, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Tượng Nữ thần Laksmi

 


Đề xuất