Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác

Qua  40  năm  vinh  dự  mang  tên  Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực, là nơi khởi xướng cho nhiều chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước; đã và đang nỗ lực xây dựng thành phố trở thành vị trí trung tâm của cả nước và khu vực...
 
Thành phố Hồ Chí Minh hiện là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế

Lễ kỷ niệm 40 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục thu hút đầu tư, tạo nguồn thu cho ngân sách và giải quyết các vấn đề xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong cả nước về công tác xoá đói giảm nghèo

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm giáo dục - đào tạo trình độ cao của cả nước


 

 

Đề xuất