Truyền tải Điện Quảng Trị vận hành an toàn lưới điện cao thế trong mùa nắng nóng

 Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp 500kV Đông Hà và các tuyến đường dây.

 

 Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp 500kV Đông Hà và các tuyến đường dây.

 

 Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp 500kV Đông Hà và các tuyến đường dây.

 

 Kiểm tra hành lang tuyên đường dây 500kV kết hợp với phát loa tuyên truyền tới người dân. Đến nay, Truyền tải Điện Quảng Trị đã hoàn thành ký cam kết bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp với toàn bộ 170 cá nhân, tổ chức thuộc 22 xã có đường dây 500kV, 220kV đi qua. 

 

Đội đường dây Truyền tải Điện Quảng Trị kiểm tra hành lang tuyên đường dây 500kV, đo điện trở tiếp địa các vị trí cột xung yếu. 

 

Đội đường dây Truyền tải Điện Quảng Trị kiểm tra hành lang tuyên đường dây 500kV, đo điện trở tiếp địa các vị trí cột xung yếu.

 

Một giờ làm việc của Đội đường dây Truyền tải Điện Quảng Trị .

 

 Đội đường dây Truyền tải Điện Quảng Trị kiểm tra hành lang tuyên đường dây 500kV, đo điện trở tiếp địa các vị trí cột xung yếu. 

 Đề xuất