Truyền dạy văn hóa truyền thống dân tộc Bố Y

Ảnh minh họa (internet)

Theo kế hoạch, lớp học tổ chức theo nhiều phương pháp: Phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố; phương pháp quan sát tham dự; Phương pháp bảo tồn và phát huy trong cộng đồng, bằng cách mời các nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp thanh, thiếu niên của cộng đồng; Phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn bằng cách phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo tính khách quan, chân thực…
 
 Việc tổ chức lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai là hoạt động thiết thực nhằm từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đặc biệt là các dân tộc có số dân rất ít người. Đồng thời, xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này đối với nhiều dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.
 
Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt trong việc thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” và Dự án “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiếu số”. 
 


Đề xuất