Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch của các địa phương

Không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch tại ngày hội. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Thông qua hoạt động, ngoài mục tiêu bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới, đây còn là cơ hội quảng bá văn hóa, con người, du lịch của huyện A Lưới…
 
Không gian trưng bày giới thiệu nông sản vùng cao A Lưới tại ngày hội. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Cô gái Vân Kiều tỉnh Quảng Trị trình diễn dệt thổ cẩm tại ngày hội. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch tại ngày hội. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, con người của dân tộc Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam tại ngày hội. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Không gian trưng bày giới thiệu nông sản vùng cao A Lưới tại ngày hội. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Hồ Cầu Đề xuất