Triển khai thi hành hai luật về xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú

Luật nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.Ảnh : sachsuthattphcm.com.vn

Kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn; phân công rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành luật cho cá nhân, tổ chức.

Để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung hai luật, Thủ tướng yêu cầu: Bộ Công an chủ trì tuyên truyền, phổ biến nội dung của hai luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an; cán bộ, công chức và nhân dân; tổ chức kinh tế, xã hội; các cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức quốc tế, kinh tế đặt tại Việt Nam.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng quân đội; cán bộ công chức và nhân dân tại khu vực biên giới.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, thuộc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thường xuyên tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Thời gian thực hiện Kế hoạch là trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
 
Nguyễn Thu Phương 


Đề xuất