Tổng thống Nhà nước Israel và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân. Ảnh: TTXVN phát

Danh sách Đoàn chính thức tháp tùng Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam gồm: bà Nechama Rivlin (Ni-cha-ma Ríp-lin), Phu nhân Tổng thống; bà Meirav Eilon Shahar (Mây-ráp Ây-lơn Sa-ha), Đại sứ Israel tại Việt Nam; ông Harel Tubi (Ha-ren Tu-bi), Tổng Vụ trưởng Văn phòng Tổng thống; ông David Saranga (Đa-vít Sa-ran-ga), Cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại; ông Boaz Hershkovitz (Bo-a He-xcô-vít), Cố vấn quân sự của Tổng thống; bà Rivka Ravitz (Ríp-ka Ra-vít), Chánh văn phòng Tổng thống; bà Mira Ratzabi (Mi-ra Ra-za-bi), Cố vấn cấp cao của Tổng thống. 

Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin sinh ngày 9/9/1939, có trình độ học vấn là Cử nhân ngành Luật, Đại học Hebrew, Jerusalem. Ông Reuven Ruvi Rivlin có sở thích đi bộ buổi sáng, đọc sách, bóng đá. Quá trình công tác của Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin: năm 1988 - 1992 là Nghị sỹ Quốc hội; năm 1988 -1993 là Chủ tịch đảng Likud; năm 2001- tháng 2/2013, là Bộ trưởng Bộ Thông tin. Từ tháng 2/2003 - 4/2006, ông là Chủ tịch Quốc hội khóa 16; tháng 2/2009 - 2/2013, là Chủ tịch Quốc hội khóa 18. Từ tháng 6/2014 đến nay, ông là Tổng thống Nhà nước Israel. 

Chuyến thăm Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân nhằm củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam-Israel, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm./. 


Đề xuất