Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2017. 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý, lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự toàn khóa, đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Toàn ngành phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Công an; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống; từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn; góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh để xây dựng, phát triển đất nước. 

 Sáng 26/12/2016, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72. Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 


Đề xuất