Toàn văn Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi thăm và làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

"Thưa các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,
 
Thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành,
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, tôi rất vui mừng đến thăm và làm việc với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các bộ, ban, ngành, các đồng chí lãnh đạo liên đoàn lao động các địa phương, công đoàn ngành và qua các đồng chí, gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
Thưa các đồng chí!
 
Giai cấp công nhân nước ta vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã có nhiều đóng góp hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Qua hơn 30 năm đổi mới, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai cấp công nhân nước ta ngày càng phát triển, trưởng thành và đang phát huy vai trò giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Qua nghe báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức lao động 08 tháng vừa qua; Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Đề án xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất phục vụ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động cùng các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, tôi đồng tình và hoan nghênh các sáng kiến, sự sáng tạo, đổi mới vì đoàn viên công đoàn và người lao động cũng như những kết quả, thành tích đạt được của công đoàn các cấp thời gian qua.
 
Có thể khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 
Giai cấp công nhân nước ta đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trên tất cả mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách cả nước. Tiếp cận nhanh với khoa học - công nghệ tiên tiến, từng bước đảm đương và quản lý kỹ thuật, công nghệ cao, bước đầu hình thành đội ngũ công nhân trí thức. Công đoàn đã khắc phục nhiều khó khăn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức và người lao động, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Nhiều phong trào do Công đoàn tổ chức và thực hiện đã mang lại kết quả tốt, như: Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”, “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”… Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc được tôn vinh. Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, bổ sung cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp hàng vạn đoàn viên ưu tú xuất thân từ công nhân lao động. Sự hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và các tổ chức công đoàn quốc tế ngày càng được mở rộng… Những kết quả, thành tích to lớn đó không những thể hiện kết quả nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân lao động cả nước, mà còn khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích to lớn mà giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước đạt được trong thời gian qua.
 
Thưa các đồng chí!
 
Thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoạt động khủng bố tiếp tục gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn với việc thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ tác động nhiều mặt, trong đó có những tác động đến người lao động và tổ chức Công đoàn. Yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới đòi hỏi các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về giai cấp công nhân, công đoàn, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu, sau đây:
 
(1) Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, nhận thức về Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nâng cao hiểu biết về tổ chức Công đoàn, pháp luật về lao động, pháp luật về công đoàn cho công nhân, viên chức, người lao động. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, giải pháp phù hợp. Chú trọng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, tổ chức công đoàn, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn và người lao động.
 
(2) Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động làm đối tượng vận động; lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động. Khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hóa trong hoạt động công đoàn để Công đoàn thực sự là niềm tin, chỗ dựa vững chắc, có sức hấp dẫn đối với công nhân, viên chức, người lao động và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng và tăng cường các hoạt động xã hội, tập hợp, động viên được đông đảo công nhân, người lao động trong các thành phần kinh tế, chú trọng việc thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Tích cực làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; chủ động tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động; chú trọng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện quyền làm chủ, lao động sáng tạo, gắn bó đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và được hưởng những lợi ích thiết thực tương xứng với những đóng góp của mình đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền, nghĩa vụ của người lao động; kịp thời kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý các hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc người lao động.
 
(3) Chăm lo xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và khó khăn ở trong nước. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lợi ích thiết thực của đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động, nhất là vấn đề việc làm, nhà ở, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hóa, nhà trẻ… và các chính sách xã hội khác, tương xứng với những thành quả của công cuộc đổi mới và đóng góp của giai cấp công nhân. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công nhân, không ngừng trí thức hóa giai cấp công nhân, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho người lao động, tạo ra phong trào học tập sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ công nhân, nhất là công nhân trẻ, công nhân từ nông dân, công nhân nữ, công nhân trong đồng bào dân tộc thiểu số, ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, có trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, có khả năng làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngang tầm khu vực và quốc tế, trở thành bộ phận nòng cốt của giai cấp công nhân.
 
Phát động sâu rộng và tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, người lao động, gắn với mục tiêu “năng suất - chất lượng - hiệu quả”; “việc làm - đời sống - dân chủ và công bằng xã hội”. Động viên công nhân, người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.
 
(4) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cần đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, làm cho Công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ của công nhân, viên chức, người lao động. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở về trình độ chính trị, hiểu biết chính sách, pháp luật lao động và kỹ năng công tác.
 
Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các bộ, ngành, địa phương liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, người lao động.

Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng để cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất với Đảng, Nhà nước đổi mới chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân phát triển toàn diện trong thời kỳ mới. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân và công đoàn các nước trên thế giới để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, góp phần tích cực và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.
 
(5) Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở công đoàn các cấp trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII). Có nhiều hình thức phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; giới thiệu với Đảng những cán bộ xuất sắc trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng.
 
Nhân dịp này, tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, công đoàn các cấp trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân nước ta ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Thưa các đồng chí!
 
Với bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tôi tin tưởng và mong muốn Công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Chúc các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các liên đoàn lao động địa phương và công đoàn ngành, các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Xin trân trọng cảm ơn!"./.

Đề xuất