Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể lĩnh vực phi nông nghiệp

 Nông dân Hợp tác xã nông nghiệp Dân Tiến thu hoạch lúa.
Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Hội nghị được tổ chức vào cuối tháng 9/2019, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, rà soát báo cáo tham luận, trong đó, cần tập trung đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, vai trò của kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp đối với phát triển kinh tế-xã hội; đề xuất mục tiêu, quan điểm, các giải pháp chủ yếu để phục vụ cho báo cáo tổng kết tại hội nghị toàn quốc.

Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 15 năm qua, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể khu vực hợp tác xã phi nông nghiệp ngày càng được hoàn thiện. Nhiều địa phương đã ban hành, thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù để phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp theo từng lĩnh vực hoạt động khác nhau, như: Chính sách phát triển hợp tác xã bảo vệ môi trường; hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã dịch vụ điện; hợp tác xã nghề thủ công truyền thống…

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách chung của Nhà nước về thành lập mới hợp tác xã; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới; tiếp cận vốn và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã… đã góp phần phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể khu vực hợp tác xã phi nông nghiệp.
Phan Thu Phương

Đề xuất