Thủy điện Lai Châu - công trình thủy điện lớn thứ ba trên sông Đà

Khu vực đập chính của Thủy điện Lai Châu.

Nhà máy đã phát điện tổ máy 1 ngày 14/12/2015; tổ máy 2 vào ngày 20/6/2016, tổ máy 3 vào ngày 9/11/2016 và khánh thành vào ngày 20/12/2016.

Khu vực đập chính của Thủy điện Lai Châu.

Phòng điều khiển trung tâm của nhà máy. 

 

Phòng điều khiển trung tâm của nhà máy. 

Khu vực cửa xả của Thủy điện Lai Châu. 

 Trực vận hành tại khu vực gian máy.  

 

Đề xuất