Thuận Bắc phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển

Một góc trung tâm huyện Thuận Bắc 

So với những năm  đầu  thành  lập, hiện  nay,  giá  trị  sản xuất của huyện đã tăng 1,7 lần, tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng 1,9 lần, đời sống  vật  chất,  tinh thần của đồng bào ngày một  nâng  lên,  bộ  mặt nông  thôn  vùng  đồng bào ngày một đổi mới.
 
Các công trình phúc lợi xã hội như điện, đường, trường, trạm... được đầu tư ngày càng đồng bộ

Phát  huy  thế  mạnh về  sản  xuất  nông nghiệp,  những  năm qua,  tranh  thủ  nguồn vốn  hỗ  trợ  của  Nhà nước,  huyện  đã  đầu  tư xây dựng và đưa vào sử dụng  nhiều  công  trình thủy  lợi  như:  hồ  Sông Trâu,  hồ  Ba  Chi,  hồ Bà  Râu…,  phục  vụ  có hiệu quả việc tưới tiêu, mở  rộng  diện  tích  gieo trồng  lên  10.700  ha, đưa  sản  lượng  lương thực hàng năm đạt trên 32.000 tấn. 

Thuận Bắc thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc
 

Bên cạnh phát triển sản  xuất,  huyện  luôncoi trọng việc triển khai thực hiện chính sách an sinh  xã  hội  vùng  đồng bào,  địa  bàn  đặc biệt khó  khăn.  Nhờ  đó,  tỷ lệ  hộ  nghèo  của  huyện giảm  từ  23,57%  (năm 2011) xuống còn 13,72% (năm 2015). Đặc biệt, ở các xã miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 50%, nay đã giảm xuống còn trên 20%.
 
Phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đại  hội  Đảng  bộ huyện  Thuận  Bắc nhiệm  kỳ  2015  -  2020 xác  định  tiếp  tục  khai thác  tốt  mọi  tiềm năng và lợi thế của địa phương  để  sớm  đưa kinh  tế  -  xã  hội  của huyện phát triển nhanh và  bền  vững,  rút  ngắn khoảng cách chênh lệch với các địa phương khác trong tỉnh.

 
Đồng bào phấn khởi vì nước sạch đã về tận nhà

 

Nghề đan lát ngày càng phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho dồng bào

 

Thuận Bắc chú trọng thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp

 


Đề xuất