Thủ tướng trả lời chất vấn về chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được chấn vấn của Đại biểu Quốc hội Quàng Thị Vân với nội dung: Cử tri ngành y tế mong muốn được nâng mức lương khởi điểm và đặc biệt là được hưởng phụ cấp thâm niên nghề; Chính phủ có ý kiến như thế nào về chế độ chính sách khuyến khích cán bộ ngành y tế ngày càng phát triển.

Trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ cho biết, viên chức ngành y tế được áp dụng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù ngành y tế.

Cụ thể, đó là phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; phụ cấp đặc thù quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP và phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng, trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt, sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe, trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thì các đơn vị sự nghiệp y tế được tự chủ về các khoản thu, mức thu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, được tự chủ trả lương cho viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, được trích quỹ để chi trả tiền lương tăng thêm, chi trả cho chuyên gia, thầy thuốc giỏi.

Như vậy, viên chức ngành y tế đã được hưởng tổng thu nhập (bao gồm tiền lương theo bậc trong chức danh nghề nghiệp viên chức, các loại phụ cấp lương và thu nhập tăng thêm từ nguồn thu sự nghiệp) là có cải thiện hơn so với nhiều ngành, nghề khác, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với ngành y tế.

Chế độ tiền lương từ năm 2003 đến nay đã phát sinh nhiều hạn chế, chính vì vậy, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và đã thông qua tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó tại Khoản 3 Mục II của Nghị quyết đã xác định nội dung cải cách: "Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng".

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và chế độ tiền lương mới thực hiện từ năm 2021.
Phan Thu Phương

Đề xuất