Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch thực hiện các mục tiêu Quốc gia


Nhờ nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới..,tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 7%. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mục tiêu, nhiệm vụ và tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương, trái phiếu chính phủ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó, kế hoạch nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là 207 tỷ đồng, Bộ Xây dựng là hơn 2 tỷ đồng, Bộ Thông tin và Truyền thông là hơn 70 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là hơn 122 tỷ đồng, Ủy ban Dân tộc là gần 50 tỷ đồng...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ, tổng nguồn vốn được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tại các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chủ trì các dự án, nội dung thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội dung của các chương trình theo quy định tại các Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ của từng chương trình.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan ở Trung ương là cơ quan thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 thuộc phạm vi quản lý theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 thuộc phạm vi quản lý theo quy định; cân đối vốn từ ngân sách địa phương; tổ chức lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ với từng chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực khác tại địa phương đảm bảo thực hiện các mục tiêu của từng chương trình; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
TTXVN


 


Đề xuất