Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng làm việc với Nhóm công tác về dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, UBDT đã nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước trong việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều tổ chức lớn như Đại sứ quán Ailen, Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình Phát triến Liên Hợp Quốc (UNDP)... đã và đang có những hỗ trợ thiết thực trong việc tài trợ vốn đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức khác đã có những khoản hỗ trợ kỹ thuật có hiệu quả như đào tạo, tập huấn, tổ chức hội thảo... nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc, trong đó có Nhóm các tổ chức phi chính phủ về DTTS của Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức quốc tế và đại diện các Vụ, đơn vị thuộc UBDT đã cùng nhau trao đổi nhiều nội dung cụ thể và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới,trong đó  tập trung vào những  nhu cầu thiết yếu của đồng bào vùng DTTS và miền núi hiện nay như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và mức sống cho đồng bào; đầu tư kết cấu hạ tầng ( giao thông, điện, nước sinh hoạt, thủy lợi)...; hỗ trợ về giáo dục, y tế; lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội...); tăng cường các hình thức tiếp cận được thông tin để ngườ dân kịp thời nắm bắt thông tin về sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật...; bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn nước; tăng cường bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em; giúp thanh niên DTTS lập nghiệp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đánh giá cao những hỗ trợ của Nhóm công tác về DTTS cho sự phát triển các DTTS của Việt Nam. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác toàn diện hơn nữa của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ cho vùng đồng bào DTTS và miền núi của Việt Nam.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng cho biết, trong giai đoạn tới (2016 - 2020), các chính sách dân tộc tập trung vào giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều, hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh tiếp cận dịch vụ công cho người dân... Đây là những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng mà UBDT sẽ tham mưu cho Chính phủ để ban hành các chính sách dân tộc có tầm chiến lược, phù hợp, ổn định, lâu dài, có nguồn lực đủ mạnh để bứt phá đi lên. Ngoài nguồn lực từ ngân sách nhà nước, sự quan tâm hợp tác, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước là hết sức cần thiết.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các tổ chức cùng hợp tác, đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ tín dụng cho đồng bào; hỗ trợ đào tạo sao cho đáp ứng đúng với nhu cầu của đồng bào; hỗ trợ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, xây dựng, kiểm tra, giám sát, thẩm định, phản biện chính sách và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương; hợp tác hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng Luật và các văn bản quy phạm pháp luật; hợp tác xây dựng mô hình sinh kế bền vững phù hợp với biến đổi khí hậu ở  vùng dân tộc và miền núi; hỗ trợ đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS; hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào DTTS; hỗ trợ xây dựng các chính sách thu hút doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư vào vùng DTTS và miền núi.

Đối với các nội dung hợp tác cụ thể, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các tổ chức quốc tế sẽ làm việc trực tiếp với các Vụ, đơn vị đầu mối của UBDT để triển khai cho vùng DTTS và miền núi của Việt Nam đạt hiệu quả thiết thực.


Đề xuất