Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Đó là những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, được thông qua tại Hội nghị triển khai công tác dân tộc năm 2018 do Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 10/01.
Các tập thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc năm 2017 nhận khen thưởng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
 
Về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu: Năm 2018, Ban Dân tộc, các sở, ban, ngành của Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức chính trị cần quan tâm hơn nữa công tác dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc, hướng dẫn, khuyến khích bà con tích cực tham gia các chương trình thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, đóng góp vào công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Theo ông Huỳnh Cách Mạng, Ban Dân tộc với tư cách cơ quan chuyên trách cần tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tích cực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, các đơn vị chức năng của Thành phố để làm tốt công tác dân tộc; đồng thời tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý tốt các vấn đề bức xúc, vướng mắc của đồng bào dân tộc trên địa bàn.
Ông Huỳnh Cách Mạng (giữa) trao Giấy khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho đại diện Ban quản trị 6 Hội quán có thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động từ thiện xã hội chăm lo đồng bào dân tộc Thành phố năm 2017. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN

Năm 2018, công tác dân tộc trên địa bàn thành phố tập trung quán triệt đến cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở và các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác dân tộc; thực hiện tốt chính sách dân tộc, xây dựng chính sách dân tộc đặc thù của Thành phố, góp phần nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc; tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018; triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc Thành phố"; tăng cường thanh tra, kiểm tra và theo dõi tổng hợp công tác dân tộc trên địa bàn...
 
Năm 2017, tình hình mọi mặt trong đồng bào dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh khá ổn định, an ninh chính trị trong cộng đồng dân tộc thành phố được giữ vững; công tác dân tộc tiếp tục được hệ thống chính trị quan tâm đầu tư có chiều sâu, thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Chiến lược công tác dân tộc từ nay đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố đã được các sở, ban, ngành triển khai cụ thể; các hoạt động văn hóa, giáo dục, hoạt động hội đoàn, công tác từ thiện xã hội trong cộng đồng Thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.../. 

Đề xuất