Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Nghiên cứu triển khai những chính sách phù hợp 
Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cán bộ của thành phố trong thời gian qua, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh luôn có sáng tạo, đổi mới trong triển khai các giải pháp. Công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ luôn được Thành ủy Thành phố đặc biệt coi trọng với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt qua các thời kỳ.

Thành phố đã cụ thể hóa được nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp thực hiện chiến lược cán bộ nghiêm túc, bài bản; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị để xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện nhiều mô hình, giải pháp mới phù hợp, sáng tạo, hiệu quả về công tác cán bộ.
 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chương trình, mô hình đào tạo nguồn cán bộ được triển khai có hiệu quả, qua đó, góp phần xây dựng nguồn cán bộ được đào tạo chính quy, chuyên môn, phẩm chất chính trị tốt. Thành phố làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ cơ sở; đảm bảo kết hợp hài hòa việc phát huy vai trò người đứng đầu với nguyên tắc tập trung dân chủ của tập thể. Tuy nhiên, những cách làm mới, sáng tạo, đột phá của thành phố vẫn chưa tương thích với vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thành phố đối với kỳ vọng của cả nước đặt ra. Nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ về khoa học, công nghệ, làm nghiên cứu chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cần có những giải pháp hiệu quả hơn để thu hút cán bộ khoa học. Vì vậy, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, thành phố cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược cán bộ, chuẩn bị cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương  lưu ý, Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm nhiều hơn khâu đánh giá cán bộ; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tương ứng với vị trí, vai trò của thành phố để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, nghiên cứu triển khai những chính sách phù hợp, nhất là khi thành phố thực hiện cơ chế đặc thù để thu hút xây dựng được đội ngũ cán bộ chất lượng, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học. Đặc biệt, thành phố cần tập trung hơn cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là về chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.
 
Thành phố tiếp tục rà soát lại công tác tinh giản bộ máy, biên chế để có những điều chỉnh phù hợp trên tinh thần tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) sáng tạo đổi mới, mạnh dạn thí điểm để tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra giám sát.
 
Nâng cao chất lượng cán bộ 
Khẳng định vị trí quan trọng của công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác này. Công tác đào tạo nguồn cán bộ trẻ với nhiều chương trình, mô hình mới và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác này vẫn còn hạn chế. Vì vậy trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ.

Trên cơ sở triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), thành phố sẽ tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ theo nhiều chiều. Thành phố tiếp tục xây dựng hệ thống thu nhận ý kiến người dân về cán bộ qua 4 kênh, gồm báo chí, tiếp xúc cử tri, MTTQ và khiếu nại phản ánh của người dân, đồng thời phân công 4 cơ quan xử lý gồm HĐND, UBND, MTTQ và cấp ủy xử lý; triển khai thí điểm cơ chế đặc thù, thành phố sẽ từng bước phấn đấu nâng cao thu nhập cán bộ dựa trên nguyên tắc đánh giá năng suất, hiệu quả công việc của cán bộ, thu hút cán bộ nghiên cứu khoa học.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, thành phố tiếp tục nghiên cứu và đề xuất cơ chế cấp ủy chịu trách nhiệm trước nhân dân và có cơ chế để người dân giám sát việc thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện trách nhiệm của cấp ủy. Đồng thời, thành phố tiếp tục rà soát lại công tác luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ; quyết liệt trong triển khai sắp xếp bộ máy Đảng, chính quyền thành phố gắn với tinh gọn, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính quy về chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu. 

Thành phố kiến nghị Trung ương sớm đánh giá và hướng dẫn khung về cán bộ lãnh đạo kiêm nhiệm; có hướng dẫn về công tác đánh giá cán bộ nhiều chiều.
 
Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của thành phố trong thời kỳ hội nhập, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo với quyết tâm cao, toàn diện hơn nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các lĩnh vực, nhất là cán bộ đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo, quản lý và cấp ủy viên các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, uy tín tốt, có cơ cấu phù hợp, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của thành phố.
 
Theo đánh giá của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), công tác cán bộ của thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Đội ngũ cán bộ thành phố không ngừng được tăng cường cả về chất lượng và số lượng. Số đông cán bộ, công chức, viên chức thành phố vững vàng về chính trị, nhiệt tình, năng động, trách nhiệm, có khả năng đảm đương được nhiệm vụ.

Thành phố thực hiện nhất quán quan điểm "Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cân bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị".
 
Bên cạnh đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác cán bộ như trình độ chuyên môn, chính trị của một bộ phận cán bộ thành phố vẫn chưa ngang tầm với yêu cầu tình hình mới, nhất là cán bộ trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, môi trường. Công tác quản lý cán bộ còn lúng túng, đánh giá cán bộ chưa sâu; chưa kiên quyết bố trí, phân công lại công việc đối với cán bộ hạn chế về năng lực, yếu kém trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác quy hoạch cán bộ có lúc thiếu tập trung; chất lượng quy hoạch ở một số đơn vị không cao, còn lúng túng trong quy hoạch cán bộ khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, phong cách ứng xử còn nhiều hạn chế. Công tác kiểm tra thực hiện chưa thường xuyên; chất lượng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chưa cao./.

Đề xuất