Thành phố Hồ Chí Minh lập tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo thành phố giao

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Tổ công tác có 10 thành viên do Chánh văn phòng UBND thành phố làm Tổ trưởng có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố (bao gồm các Phó Chủ tịch UBND thành phố) giao.
Từ ngày 02/4/2017, tổ công tác của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao. Trong ảnh: Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp trong nước ngày 07/3/ 2017 vừa qua. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
 
Việc thực hiện kiểm tra tập trung vào các nội dung tổ chức nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, bao gồm tiến độ, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, phát sinh..; việc cập nhật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; tình hình thực hiện các thủ tục hành chính, tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND thành phố và các nội dung khác đã được Chủ tịch UBND thành phố giao trong niên độ kiểm tra. Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Khi Tổ công tác tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị, có thể mời đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tham gia, những trường hợp cần thiết sẽ mời đại diện cơ quan báo chí.

Trước đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao.

Theo đó, tất cả nhiệm vụ cụ thể do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao thể hiện dưới các hình thức văn bản hành chính có đơn vị thực hiện và thời gian hoàn thành phải được cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ vào Hệ thống Quản lý văn bản chỉ đạo được tích hợp trong phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng UBND thành phố./. 


Đề xuất